Teemanumero: Nuorisotutkimuksen hankala tieto

2024-06-06

Kirjoituskutsu: Nuorisotutkimuksen hankala tieto

Tiede & edistyksen teemanumero

Nuorisotutkimus on monitieteinen tieteenala, jonka tietoa voi luonnehtia hankalaksi. Nuorisotutkimukselle on keskeistä kriittinen tiedonintressi, ja alan tutkimus problematisoi vallitsevia tieteellisen tiedon tuottamisen tapoja. Yhteiskunta-, ihmis- ja humanististen tieteiden tutkimusperinteistä ammentava nuorisotutkimus asettaa etualalle nuorten tiedon ja toimijuuden sekä tarkastelee kriittisesti aikuis- ja ongelmakeskeisiä tulkintoja nuorista ja nuoruudesta. Jo lähtökohtaisesti nuoriso on ”hankala” tieteellisen kiinnostuksen kohde, sillä nuoria koskevan tiedon moninaista, muuttuvaa ja paikantunutta luonnetta ei ole helppo vangita vakiintunein tieteellisin menetelmin. Nuorisotutkijat ovatkin jo pitkään kehittäneet innovatiivisia ja nuorille mielekkäitä tiedon tuottamisen tapoja, kuten osallistavia tai taideperustaisia menetelmiä. Lisäksi nuorten tieto ja kokemukset asettuvat usein hankaukseen yhteiskuntapoliittisten intressien, vakiintuneiden normien ja yhteiskuntajärjestyksen kanssa.

Käsitteellisesti nuorisotutkimuksen kova ydin on muodostunut alakulttuurien, instituutioiden, siirtymien ja vertaissuhteiden tarkastelun ympärille, tieteenalan historian kuluessa erilaisin painotuksin. Ytimen institutionalisoituessa on kuitenkin oleellista muistaa kysyä, mitä ilmiöitä ja näkökulmia jää totuttujen käsitteellisten kehikkojen katveeseen. Kriittisestä tiedonintressistään huolimatta nuorisotutkimus on syntynyt, kasvanut ja institutionalisoitunut tiettyjen tiedonalaa kaventavien lähtöoletusten puitteissa ja etupäässä globaalin pohjoisen maailmankuvaan sitoutuneena tutkimusalana.

Kutsumme kirjoittajia pohtimaan, millaisia käsitteellisiä ja/tai tieteenalarajoja ylittäviä uusia avauksia tarvitaan nuorten ja nuoruuden ymmärtämiseksi toisiinsa kietoutuvien kriisien, murrosten, epätasa-arvon ja epävarmuuden värittämässä nykymaailmassa. Miten nuorisotutkimuksen traditioita haastavat ilmasto- ja ekokriisi tai pyrkimykset globaalin eriarvoisuuden vähentämiseen? Mikä on nuorisotutkimuksen suhde kolonialismin kritiikkiin tai dekolonisaatiokeskusteluihin? Miten nuorisotutkimuksessa voidaan ymmärtää sellaisia globaalin pohjoisen viimeaikaisia trendejä kuin postfeminismiä, anti-gender-liikehdintää tai uuskonservatismia? Entä millaisia käsitteellistyksiä tarvitaan nuorisotutkimuksen klassisten teemojen kuten työn ja kansalaisuuden tutkimukseen? Mitä annettavaa posthumanismilla on nuorisotutkimukselle?

Voit tarjota teemanumeroon nuorisotutkimuksen tietoa uusille alueille vievää vertaisarvioitavaa teoreettista tai empiiristä artikkelia. Tervetulleita ovat myös niin pitkät kuin lyhyemmätkin puheenvuorotekstit sekä aihepiiriä pohdiskelevat kirja-arviot.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 300 sanaa) ja lähetä se teemanumeron toimittajille 10.9.2024 mennessä. Lopullisten vertaisarviointiin menevien tekstien deadline on 30.1.2025. Teemanumero julkaistaan lokakuussa 2025.

Tutustu lehteen ja kirjoittajien ohjeisiin täällä: https://tiedejaedistys.journal.fi/about/submissions

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:
Marja Peltola marja.peltola@helsinki.fi
Päivi Honkatukia paivi.honkatukia@tuni.fi