https://tiedejaedistys.journal.fi/issue/feed Tiede & edistys 2021-06-21T16:37:02+03:00 Tero Toivanen, päätoimittaja tero.toivanen@helsinki.fi Open Journal Systems <div id="customblock-esittely" class="pkp_block block_custom"> <div class="content"> <p><em>Tiede &amp; edistys</em> on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käymme aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua.</p> </div> </div> https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109595 Uusi aikakausi 2021-06-21T15:25:17+03:00 Tero Toivanen tero.toivanen@helsinki.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tero Toivanen https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109600 Totuuden kriisin juuret ovat liberalismin kriisissä ja ristiriidoissa 2021-06-21T16:03:45+03:00 Timo Harjuniemi timo.harjuniemi@helsinki.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Timo Harjuniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109598 Taloustieteen performatiivisuudesta moniperformatiivisuuteen 2021-06-21T15:51:45+03:00 Olli Tiikkainen olli.tiikkainen@helsinki.fi Mikko J. Virtanen mikko.jz.virtanen@helsinki.fi <p>Toimijaverkostoteoreetikko Michel Callonin ajattelusta liikkeelle lähtenyt performatiivisuuden tutki-musohjelma on kahden viime vuosikymmenen aikana saavuttanut merkittävän aseman taloutta tarkastelevan yhteiskuntatieteen kentällä. Ohjelma on kohdannut viime vuosina kuitenkin myös kritiikkiä sen tavasta tarkastella taloudellisia ilmiöitä ensisijaisesti yhdestä suunnasta, talouden tiedekytkennän kautta. Osallistumme artikkelillamme tähän Callonin tutkimusohjelman päivittämisestä käytävään keskusteluun: Avaamme ensin ohjelman ydinsisältöjä ja pureudumme sille rakentuviin tapaustutkimuksiin, joiden kohteena on yksi vastuullisen liiketoiminnan uusimmista muodoista, vaikuttavuusinvestoiminen. Peilaamme tämän jälkeen tutkimusten antia ja performatiivisuuden tutkimusohjelmaan sisältyviä ohjeistuksia omaan tapaustutkimukseemme, jonka kohteena on Sitran pyrkimys kotouttaa vaikuttavuusinvestoiminen Suomeen. Osoitamme tarkastelumme pohjalta, että keskittyminen taloustieteen performatiivisuuteen jättää muut vaikuttavuusinvestoimisessa keskeiset performatiivisuuden muodot katveeseen. Luonnostelemme tältä pohjalta moniperformatiivisuudeksi kutsumaamme tutkimustapaa. Ajatus tutkimuksellisesta moniperformatiivisuudesta vastaa Callonin ohjelman päivittämistarpeeseen havainnoimalla ilmiöitä eri arvottamisen muotojen, järkeilytyylien ja perustelumallien yhdistelminä. </p> 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109599 Katse sisäänpäin 2021-06-21T15:57:29+03:00 Mikko Poutanen mikko.poutanen@tuni.fi Tuomas Tervasmäki tuomas.tervasmaki@tuni.fi Auli Harju auli.harju@tuni.fi <p>Tutkijoiden omat työorganisaatiot, yliopistot, ovat muuttuessaan luonnollisen kiinnostavia mutta yhtäaikaisesti haastavia tutkimuskohteita. Positivististen etäisyys- ja objektiivisuusvaateiden ohella tutkijat kohtaavat organisaation sisäiset poliittiset jännitteet. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää tutkijoita perehtymästä oman organisaationsa muutokseen. Hyödyntäen läheisyyden ja osallistuvuuden mahdollistavia tutkimusmetodologioita, kuten kotietnografiaa, tutkijan on mahdollista luodata organisaatiota muutoksessa jännitteet tiedostaen ja samalla reflektoida aktiivisesti omaa asemaansa. Tässä artikkelissa yliopistoreformiin syventyvää tutkimushanketta kuvataan kotietnografian viitekehyksen kautta. Saavutettavan laajemman ymmärryksen ja tiedon potentiaali avaa uusia näkökulmia paitsi tutkimuskohteeseen, myös tutkimukseen ja tutkijoihin itseensä. </p> 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Kirjoittajat https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109610 Voiko kone kieltäytyä töistä? 2021-06-21T16:28:02+03:00 Pontus Purokuru pontus.purokuru@gmail.com 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Pontus Purokuru https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109613 Konfliktien pyörteissä 2021-06-21T16:34:46+03:00 Mona Mannevuo mmmann@utu.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Mona Mannevuo https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109616 Puhutaan kuin aikuiset 2021-06-21T16:37:02+03:00 Veli-Matti Rautio rautveli@gmail.com 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Veli-Matti Rautio https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109601 Keräilijän kieli 2021-06-21T16:06:55+03:00 Mikko Kuorinki mikko@kuorinki.com Tanja Tiekso tanja.tiekso@gmail.com 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Mikko Kuorinki https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109602 Kiinnittävät ja kuluttavat siteet 2021-06-21T16:10:59+03:00 Suvi Salmenniemi suvi.salmenniemi@utu.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Suvi Salmenniemi https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109605 Vaurauden resilienssi koronakriisissä 2021-06-21T16:14:53+03:00 Pauli Huotari pauli.huotari@helsinki.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Pauli Huotari https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109608 Innovaatiotalouden moderni/koloniaalisuus 2021-06-21T16:21:08+03:00 Antti Tarvainen antti.tarvainen@helsinki.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Antti Tarvainen https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/109609 Oikeudenmukaisuus, tasapuoliset neuvonantajat ja kopatia COVID-19-pandemian valossa 2021-06-21T16:24:46+03:00 Matti Häyry matti.hayry@aalto.fi 2021-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Matti Häyry