Tiede & edistys https://tiedejaedistys.journal.fi/ <div id="customblock-esittely" class="pkp_block block_custom"> <div class="content"> <p><em>Tiede &amp; edistys</em> on vuonna 1976 perustettu monitieteinen aikakauslehti. Julkaisemme tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja käymme aktiivisesti yhteiskunnallista ja tutkimuspoliittista keskustelua. <em>Tiede &amp; edistys</em> ilmestyy sekä painettuna lehtenä että avoimesti verkossa.</p> </div> </div> Tutkijaliitto ry fi-FI Tiede & edistys 0356-3677 <p><strong>Vuodesta 2021 eteenpäin</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen sisällöt on numerosta 1-2 / 2021 eteenpäin julkaistu lisenssillä:</p> <p>Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0).</p> <p>Tutustu lisenssin ehtoihin <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi" target="_blank" rel="noopener">täällä</a>. Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.</p> <p><strong>* * * </strong></p> <p><strong>Vuodet 1976-2020</strong></p> <p>Tiede &amp; edistyksen tekstit vuosilta 1976-2020 on uudelleenjulkaistu avoimesti seuraavin ehdoin:</p> <p>Tekstit ja materiaalit ovat vapaasti luettavissa ja käytettävissä sellaisinaan. Tekijänoikeudet ja rinnakkaisjulkaisuoikeudet pysyvät tekijällä. Tekstien ja muun sisällön uudelleenjulkaisuun on pyydettävä lupa tekijältä. </p> <p> </p> Ei-ihmisten esitys https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/142958 <p>Taiteellisessa tutkimuksessa voi hahmottaa useita eri suuntauksia, mutta lähtökohtaisesti sen ymmärretään tapahtuvan tekijän oman, singulaarisen taiteellisen praktiikan kautta. Praktiikassa kehittyvästä ymmärryksestä rakentuvat tutkimuksen kysymykset, menetelmät ja uudet tuotannot. Taiteellinen käytäntö muodostaa taiteelliselle tutkimukselle ominaisen ajattelemisen ja jakamisen tavan, jolloin tulee mahdolliseksi tuottaa ja esittää myös sanallistamisen ohittavaa tietoa ja ymmärrystä. Tässä esseessä tuo yksittäinen praktiikka, jossa tutkimus tapahtuu, sijoittuu esitystaiteen alueelle, vielä tarkemmin ilmaistuna se on paikkaerityinen (site-specific), lajienvälinen esitystaiteen praktiikka. Esitystaide on terminä syntynyt Suomessa, ja sen taustalla ovat nykyteatterin kokeilevammat muodot, performanssitaide ja brittiläisessä kontekstissa syntynyt Live Art -termi ja -kenttä. Esitystaide on taiteenala, jossa lähtökohtana on avoin, ei-draamallinen käsitys esityksestä ja sen tekemisen tavoista. Esitys voi saada hyvin monenlaisia esteettisiä muotoja, sen lähtökohtina voivat olla esimerkiksi tietty paikka tai yhteisö, esityksen upottavuus (immersiivisyys) tai, kuten esseen praktiikassa, suhde muunlajisiin olentoihin, ja se voi toteutua erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa.</p> Tuija Kokkonen Copyright (c) 2024 Tuija Kokkonen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 62–79 62–79 10.51809/te.142958 Eettiset käänteet ja kontrollit https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/145776 <p><span style="font-weight: 400;">Tutkimuseettinen sääntely ja siihen liittyvien dokumenttien ja ohjeistusten tuotanto on laajennut ja kiihtynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohdalla tämä on merkinnyt eettisen ohjeiston ja ennakkoarvioinnin käytäntöjen institutionalisoitumista. Ennen 2000-lukua tällaisia käytäntöjä ei Suomessa ihmistieteiden kohdalla ollut, mutta 2000-luvun alussa ilmeni sekä kotimaista että kansainvälistä painetta tutkimuseettisen hallinnan kiristämiseen ja selkeyttämiseen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta oli perustettu noin kymmenen vuotta aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimeksi. Neuvottelukunnan tuottaman selvityksen mukaan sen tietoon 2000-luvun alussa tulleet humanististen ja yhteiskuntatieteiden alan eettiset ongelmat olivat “luonteeltaan siinä määrin vakavia että neuvottelukunta katsoi tarpeelliseksi kohdistaa toiminnassaan erityistä huomiota noihin tieteenaloihin” (TENK 2009).</span></p> Ari Korhonen Katariina Mäkinen Copyright (c) 2024 Ari Korhonen, Katariina Mäkinen https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 4–9 4–9 10.51809/te.145776 Tieteellinen elämä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/145779 <p><span style="font-weight: 400;">Tieteen ja tutkimuksen instituutiot ovat vakaa osa nykyistä tieteellistä elämää. Niiden asemasta ja vallasta huolimatta voi kuitenkin aina uudelleen kysyä, miten nämä instituutiot lopulta onnistuvatkin olemaan niin näkymättömiä. Mikä puoli niistä oikeastaan näkyy? Miten niiden julkisivu onnistuu olemaan niin vakaa ja vakuuttamaan niin tehokkaasti, että harvoin tulee edes mieleen kysyä, mitä vaikkapa Suomen Akatemia, Tieteellisten </span><span style="font-weight: 400;">seurain</span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;valtuuskunta tai tiedettä rahoittavat säätiöt ovat. Sama kysymys pätee myös yliopistojen laitoksiin ja tieteenaloihin. Miten ne ovat syntyneet, millaisten voimien törmäyksessä niistä tuli mitä tuli, ja millaisen konfliktin ratkaisuna ne ilmaantuivat ja vakiinnuttivat itsensä?</span></p> Copyright (c) 2024 https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 86–87 86–87 10.51809/te.145779 Kapitalismin hiertymiä ja silityksiä iholla https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/145496 <p>Sosiologian professori Suvi Salmenniemen teos Affect, Alienation and Politics in Therapeutic Culture: Capitalism on the Skin käsittelee terapeuttista kulttuuria. Terapeuttisella kulttuurilla tarkoitetaan alan tutkimuksissa yleisesti ottaen sitä, että erilaiset psykologiasta popularisoituneet ajattelu- ja puhetavat lävistävät yhteiskunnan laajasti. Myös monenlaiset itseapu-tuotteet ja itsensä kehittäminen sekä uushenkisyys ja holistiseen ajatteluun perustuvat terapeuttiset hoidot ja käytännöt, kuten jooga, voidaan ymmärtää osana terapeuttista kulttuuria. Aiemmat aihepiirin tutkimukset ovat nostaneet esiin, että terapeuttiset puhe- ja ajattelutavat suuntaavat huomion yksilöihin ja heidän sosioemotionaalisiin valmiuksiinsa yhteiskunnan rakenteiden muuttamisen sijaan.</p> <p>Salmenniemi ei pyri kiistämään tätä taipumusta tai sitä korostavia tulkintoja, mutta esittää, että sen ulkopuolelle jää jotain, jonka tavoittaminen edellyttää toisenlaista lähestymistapaa. Hän asettaakin tavoitteekseen tuoda jo tiedetyn rinnalle sen, minkä voi tavoittaa etnografian keinoin terapeuttista kenttää havainnoimalla sekä siellä toimivien ihmisten elettyjä kokemuksia kuuntelemalla, niihin perehtymällä ja niitä analysoimalla. Pyrkimyksenä on näin ymmärtää terapeuttista kulttuuria ”sisältäpäin”, terapeuttisen kentän harjoittajien kokemusten ja toiminnalleen antamien merkitysten näkökulmasta. Yksi teoksen läpäisevistä kysymyksistä on, mikä terapeuttisessa kulttuurissa vetoaa juuri tässä ajassa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa.</p> Liina Sointu Copyright (c) 2024 Liina Sointu https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 80–84 80–84 10.51809/te.145496 Reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus ilmastotoimien estäjänä https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/137793 <p><span style="font-weight: 400;">Artikkeli osallistuu ilmastoestämistä käsittelevään tutkimukseen tarkastelemalla erityistä ilmastovaikuttamisen muotoa, jota artikkelissa kutsutaan reaalipoliittiseksi ilmastoasiantuntijuudeksi. Artikkelissa reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus määritellään julkiseksi vastareaktioksi kiireellisten ilmastotoimien ja yhteiskunnallisten muutosten vaatimuksille. Tutkimus sijoittuu viime vuosien suomalaisen ilmastokeskustelun kontekstiin ja tarkastelee siinä merkittävään asemaan nousseen kahden ilmastoasiantuntijan, öljynjalostusyhtiö St1:n pääomistaja Mika Anttosen ja Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalaksen, julkista ilmastovaikuttamista kehysanalyysin keinoin. Artikkeli osoittaa, että reaalipoliittinen ilmastoasiantuntijuus pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä yhteiskuntien tärkeinä tehtävinä mutta kehystää syvemmän yhteiskunnallisen murroksen epärealistisena ja kyseenalaistaa kansalliset kansainvälisten ilmastotavoitteiden mukaiset nopeat nettopäästövähennykset. Tarkastelumme myös osoittaa, että reaalipoliittisten ilmastoasiantuntijoiden ilmastovaikuttamista voidaan monelta osin perustellusti tulkita ilmastoestämisenä. Reaalipoliittisen ilmastoasiantuntijuuden tutkimus avaa myös laajemman keskustelutarpeen ilmastokriisin aikana tarvittavasta ilmastoasiantuntijuudesta. </span></p> Tero Toivanen Ville Lähde Copyright (c) 2024 Tero Toivanen, Ville Lähde https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 12–37 12–37 10.51809/te.137793 Koulutus digitalisaation vallassa? https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/132042 <p>Suomalaisen korkeakoulutuspolitiikan tehtävälistalla on pitkään ollut taloudellisen kasvun ja tuottavuuden tavoitteet. Perinteisesti niitä on pyritty edistämään korkeakoulujen rakenteellisella kehittämisellä. Tämän ”korkeakoulutuksen tehostamisdoktriinin” keinovalikoimaan on sittemmin sisällytetty myös korkeakoulutuksen digitalisaatio. Sen myötä tehokkuusdoktriinin painopiste on siirtynyt koulutuksen rakenteista opiskelijan henkisten kapasiteettien optimointiin. Suomessa korkeakoulutuksen digitalisaatiota on ryhdytty edistämään Digivisio 2030 -nimisellä korkeakoulujen yhteishankkeella. Artikkelimme problematisoi hankkeen "arvolupauksia" ja tarkastelee tätä kautta koulutuksen digitalisaatiota sosioteknisenä kuvitelmana eli esityksenä, jonka on tarkoitus ohjata yhteiskuntien ja ihmisten toimintaa kohti teknologiapainotteista tulevaisuutta. </p> Juha Suoranta Marko Teräs Hanna Teräs Copyright (c) 2024 Juha Suoranta, Marko Teräs, Hanna Teräs https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 38–51 38–51 10.51809/te.132042 Kuluvan ruumiin värit ja äänet https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/145781 <p>"Työskentelen maalauksen, liikkuvan kuvan, tekstin ja äänen avulla. Työni saattavat vaikuttaa unenomaisilta, mutta ne syntyvät aina loputtomasta kiehtymyksestä kuluvaan arkiseen ruumiiseen ja kuluvana olemiseen. Maalaan, kuvaan ja käytän ruumiita ja rintoja, jotka liikkuvat ja rasittuvat. Töissäni todellisuus venyy, värittyy, hajoaa ja muodostaa uusia asiallisia ja absurdeja kokonaisuuksia. Kirjaimilla ja numeroilla on mielessäni värit, ja ne sekoittuvat aina valkoiseen sekä mustiin ääriviivoihin. Kielen värikkyys ohjaa myös olioiden ja pintojen värillisyyttä tai värien sottaisuutta."</p> <p>Salome Rajanti asuu ja työskentelee Helsingissä</p> Salome Rajanti Copyright (c) 2024 Salome Rajanti https://tiedejaedistys.journal.fi/lisenssit 2024-06-10 2024-06-10 1–2 52–61 52–61 10.51809/te.145781