Teoria-menetelmäpaketit laadullisessa sosiaalitutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Mikko J. Virtanen Universities of Tampere and Helsinki, Finland

DOI:

https://doi.org/10.51809/te.119548

Avainsanat:

teoria, menetelmät, metodologia, yhteiskuntatutkimus, laadullinen tutkimus, qualitative research, theory, methodology, reflexivity, theory-methods package

Abstrakti

Tekstini osallistuu sosiaalitutkimuksen painopisteistä käytävään keskusteluun ja erityisesti laadullisen tutkimuksen teorioita, menetelmiä ja tutkimustapoja koskevaan nykydebattiin. Panokseni rakentuu kolmiosaisesti. Tarjoan ensinnäkin kehittelemäni analyyttisen välineen, teoria-menetelmäpakettityökalun (TMP-työkalu) tutkijayhteisön käyttöön. TMP-työkalu auttaa tunnistamaan erilaisia teorioiden ja menetelmien yhdistelmiä ja käyttötapoja ja valmentaa luomaan harkittuja tutkimusasetelmia. Välineen käyttö lisää näin ollen sekä tutkimustyön että sitä koskevan keskustelun refleksiivisyyttä. Toiseksi teen katsauksen suomalaisessa laadullisessa sosiaalitutkimuksessa hyödynnettyihin teorioihin, menetelmiin ja näiden yhdistelmiin. Aineistoni kattaa Sosiologia-lehdessä vuosien 2017 ja 2021 välillä julkaistut tutkimusartikkelit, joissa hyödynnetään ensisijaisesti laadullisia menetelmiä (n=61). Tutkimusotteeni on aineistolähtöinen ja argumentaationi rakentuu katsauksellisesti: kuvaan teorioiden ja menetelmien käyttöä sellaisena kuin se aineistossani esiintyy, nostan esille erilaisia teoria-menetelmäyhdistelmiä ja tarkastelen niiden erityispiirteitä. Kolmanneksi pohdin katsauksen tuloksia metodologisen minimalismin ja maksimalismin käsitteillä ja peilaan löydöksiäni laadullisen tutkimuksen laajan refleksiivisyyden painotukseen.

Abstract in English

Theory–Methods Packages in Qualitative Social Research

The article contributes to topical discussion around theories and methods in qualitative social research and aims to improve ref­lexivity of re­search practices by unpacking the often implicit­ assumptions that underpin them. For this, an analyti­cal Theory–Methods Package tool (TMP tool) is introduced. The tool aids scholars in identifying different ways of employing and com­bining theorie­s and methods in previous re­search and facili­tates a fresh perspective to discern their own research designs. The TMP tool is also utilized­ in the article to identify various combinations of theories and methods in qualitative research articles published in Finnish sociology journal, Sosiologia, 2017–2021 (n=61). A data-driven examination offers an overview of TMP’s employed in Finnish qualitative social research and highlights their essential characteristics and distinctions. Subsequently, the findings are discussed in the broader context of the ’reflexivity turn’ in qualitative social research by utilizing the concepts of methodological minimalism and maximalism.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-08-31

Viittaaminen

Virtanen, M. J. (2023). Teoria-menetelmäpaketit laadullisessa sosiaalitutkimuksessa. Tiede & edistys, 48(2), 13–33. https://doi.org/10.51809/te.119548

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit